Новини медицини | 2019 рік | Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Люботинської міської ради Харківської області
Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Люботинської міської ради Харківської області
                                                      
Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора  Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Люботинської міської ради Харківської області
 
Правові підстави проведення конкурсу
 Ч.9 ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), рішення Люботинської міської ради Харківської області від 26 лютого 2019 року LXIV сесії VII скликання №66 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора(директора), медичного директора  Комунального закладу  охорони здоров’я Люботинської міської ради, розпорядження міського голови Люботинської міської ради  від 10 травня 2019 року  №118 «Про  оголошення конкурсу на зайняття  вакантної посади директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Люботинської міської ради Харківської області.
Найменування та місцезнаходження комунальної установи
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Люботинської міської ради Харківської області , 62433, Харківська область, місто Люботин, вулиця Шевченка, буд15.
Основні напрямки діяльності
Основні напрямки діяльності підприємства та структура закладу визначені Статутом, що додається.
Оплата праці керівника закладу
Умови праці керівника закладу визначаються відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», контракт укладається строком на п’ять років, відповідно до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №642, Постанови КМУ №1077 від 27.12.2017 року «Про спостережну раду  закладу охорони здоров’я та внесення змін до типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я».
Посадовий оклад (без категорії) -4649 грн.
Строк  і адреса приймання документів для участі у конкурсі
Документи для участі у конкурсі приймаються з 31 травня 2019 року по 27 червня 2019 року включно до 16:00 год. за адресою: м.Люботин,вул. Слобожанська, 26, каб. 19.
 Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок
Телефон для довідок: (057) 741-02-05, (057) 741-25-08 е-mail: lubvoz@ukr.net, (057) 741-34-17 е-mail: lubotin@mr.kh.gov.ua.
 Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або надсилається поштою:
копія паспорта громадянина України;
письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою, згідно з додатком 1;
резюме у довільній формі;
автобіографія;
копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
згода на обробку персональних даних за формою, згідно з додатком 2;
конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються:
план реформування закладу протягом одного року та на середньострокову перспективу;
заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу;
пропозиції  щодо впровадження сучасних методів діагностики та лікування;
пропозиції щодо співпраці з науковими, навчальними та іншими суміжними медичними закладами та професійними Асоціаціями.
довідка МВС про відсутність судимості;
медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами,  затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;
попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду за формою, згідно з додатком 3;
заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за формою, згідно з додатком 4;
підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“);
характеристика з останнього міста роботи.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються конкурсній комісії в запечатаному вигляді.
За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:
неподання ним необхідних документів;
його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;
наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:
1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.
Вимоги до претендентів на посаду :
 -  вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра з  спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» ;
-  або   «Публічне управління та адміністрування;
-  або  «Право»;
-  або «Соціальні та поведінкові науки»;
-  або «Гуманітарні науки»;
-  або «Охорона здоров’я» та спеціалізація «Організація і управління охороною здоров’я», вища кваліфікаційна категорія за фахом «Організація і управління охороною здоров’я»;   
–  стаж роботи не меньше 3 років стажу за основною спеціальністю або 1 року  на керівних посадах.
Дата і місце проведення конкурсу
Конкурс проводиться з 03 липня 2019 року  за адресою:   м.Люботин, вул. Слобожанська, 26.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
 
 
Голові конкурсної комісії ______________
____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
____________________________________
____________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові претендента)
який (яка) проживає за адресою: ____________________________________
____________________________________,
____________________________________
(номер контактного телефону)
e-mail _________________@ ___________
(заповнюється друкованими літерами)
ЗАЯВА
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ______
_________________________________________________________________
(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)
Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.
Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):
□ надсилання листа на зазначену адресу;
□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;
□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;
□ _______________________________________________________.
(в інший доступний спосіб)*
 
 
___ __________ 20___ р.                                    ___________________
(підпис)
_______
* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
ЗГОДА
на обробку персональних даних
 
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ____________________________________
________________________________________________________________,
відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:
обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;
використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);
поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);
доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).
Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.
 
______ ______________20___ р.                                  __________________
             (підпис)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 3
 
 
 
 
 
 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”
 
 
 
    Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).
 
 
 
 
 
____ __________20___ р.
 
________________ 
(підпис)
 
___________________ 
(прізвище, та ініціали)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 4
ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів
 
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи
Номер контактного телефону
Електронна адреса
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
 
 
1. Чи наявні  поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:
 
акції, облігації та інші цінні папери?
_____________________________________________
_____________________________________________
 
так**  ні 
2)  комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?                     
_____________________________________________
_____________________________________________
         
так**  ні 
2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:
 
 
 
 
 
 
патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?
_____________________________________________
_____________________________________________
         
так**  ні 
2)  запатентоване ноу-хау?
_____________________________________________
_____________________________________________
 
так**  ні 
3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?
_____________________________________________
_____________________________________________
         
так**  ні 
4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?
_____________________________________________
_____________________________________________
         
так**  ні 
5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися  посади (назва посади)?
_____________________________________________
_____________________________________________
         
так**  ні 
 
 
6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?
_____________________________________________
_____________________________________________
         
так**  ні 
Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.
Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.
 
____  _______ 20___ р.                                                  ________________
                                                                                                  (підпис)
____________
* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.
До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.
Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).
Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.
** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.
 
 
 
 
 
 
 
 
Затверджено
 
Рішення LХVІ  сесії
Люботинської міської ради
VII скликання
від 26 березня 2019 року № 123
 
 
 
 
 
 
СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ » ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ)
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 р.
 
ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Люботинської міської ради Харківської області  (надалі — Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним неприбутковим Підприємством, що надає медичну допомогу будь – яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я, заснованим на комунальній власності територіальної громади міста Люботин, віднесеним до сфери управління Люботинської міської  ради (далі — Власник). Підприємство засноване на власності територіальної  громади міста Люботин.
1.2. Представником  Власника є міський відділ  охорони здоров’я Люботинської міської ради (далі  — Уповноважений орган управління).
1.3. Підприємство створено на підставі рішення ХLІХ сесії  Люботинської міської ради VII скликання від 22 травня 2018 року № 207, підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Люботинської міської ради Харківської області, створеного на підставі рішення ХХХVІІ сесії  Люботинської міської ради VI скликання від 27.08.2013 року    № 445.
1.4. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Люботинської  міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Люботинської міської ради , наказами Управління  охорони здоров’я Харківської обласної  державної  адміністрації, наказами МВОЗ Люботинської міської ради , та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.
1.5. Підприємство проводить господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення, збереження та зміцнення здоров’я населення та інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.
1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників(учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) , членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
1.7. Не вважається розподілом доходів Підприємства , в розумінні п.1.6. Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом. 1.8. Підприємство проходить державну реєстрацію, акредитацію та отримує ліцензію на здійснення медичної практики відповідно до законодавства
1.9. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, печатку зі своїм найменуванням встановленого зразка,  інші печатки, штампи, бланки.
1.10. Підприємство здійснює бухгалтерський  і первинний медичний облік, складає фінансову та статистичну звітність у встановленому законодавством
порядку, всі фінансові операції здійснює через органи Державної казначейської служби України та установи банку за місцем знаходження.
1.11. Повне найменування Підприємства: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ » ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Скорочене найменування Підприємства: КНП «ЦПМСД » ЛМР ХО.
1.12. Місце знаходження Підприємства: вул. Шевченка  буд.15, м. Люботин Харківської обл. індекс 62433.
2.  МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1.Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги  та управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території м. Люботин, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, а також вжиття заходів із профілактики захворювання населення та підтримки громадського здоров’я.
2.2.Відповідно до поставленої мети  предметом діяльності Підприємства є :
- медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
- організація  надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, у тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або  третинної (високо-спеціалізованої) медичної допомоги;
- проведення профілактичних щеплень;
- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних  оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервного відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних ( під час вагітності) станів;
- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних ( під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
- взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо-спеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних ( під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;
- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну  (високо-спеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
- забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
- упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації станів;
- проведення експертизи тимчасової непрацездатності  та контролю за видачею листків непрацездатності;
- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
- участь у проведенні інформаційної та освітньо - роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
- участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення населення  лікарськими засобами  у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
- участь у  державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;
- участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у м. Люботин та шляхів їх вирішення;
- надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги у м. Люботин;
- медична практика;
- визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
- моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
- зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
- залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги , у тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів ( у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
- координація діяльності лікарів із надання  первинної медико-санітарної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіями, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальною службою, та правоохоронними органами;
- надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;
- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їхніх сімей;
- надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території  м. Люботин;
- організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
- інші функції, що впливають із покладених на Підприємство завдань;
2.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних  навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
 
 
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
 
3.1. Підприємство для виконання покладених на нього завдань має право
самостійно:
3.1.1.Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
3.1.2. Планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначити основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально – технічне забезпечення.
3.1.3. Укладати договори,  угоди,  які не суперечать законодавству України
та предмету діяльності Підприємства, бути позивачем та відповідачем у суді.
3.1.4. Визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми Статуту.
3.1.5. Організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання
договору про медичне обслуговування населення.
3.2. Підприємство має право виключно за згодою Власника : відчужувати закріплене за ним майно; здавати в суб- оренду або в безоплатне користування (позичку); передавати в заставу нерухоме майно,обладнання, інвентар та інші цінності; а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.
3.3. Власник та Уповноважений орган управління  не відповідають за  зобов'язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов'язаннями Власника та Уповноваженого органу  управління, крім випадків, передбачених законодавством.
3.4. Підприємство має право самостійно визначати  свою  організаційну структуру,  встановлює чисельність працівників, затверджувати  штатний розпис у встановленому порядку.
3.5. Підприємство здійснює в повному обсязі свої права та обов'язки в сферах планування, матеріально - технічного постачання, організації фінансово - господарської діяльності, організації праці та її оплати, бере участь в місцевих та державних заходах, що проводяться в місті , вирішує інші питання в межах, передбачених законодавством України.
3.6. Підприємство для виконання покладених на нього завдань має право за погодженням із  Уповноваженим органом  управління:
3.6.1. Укладати договори про медичне обслуговування населення у межах бюджетної програми та відповідно до чинного законодавства з лікарями загальної практики - сімейними лікарями, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці.
3.6.2. Укладати договори з іншими комунальними та державними закладами охорони здоров'я про проведення діагностичних досліджень, що входять до компетенції ПМСД, але для їх виконання у Підприємства відсутні умови.
3.6.3. Підприємство має право здійснювати іншу, ніж надання медичної допомоги, господарську діяльність, не заборонену законодавством.
3.7. Підприємство забезпечує:
3.7.1. Надання медичної допомоги відповідно до договору про медичне обслуговування населення за бюджетні кошти та інших укладених договорів.
3.7.2. Дотримання встановленого порядку звітування.
3.7.3. Надання оперативної інформації за запитом відповідно до підпорядкування.
3.7.4. Належне ведення обліково - звітної документації.
3.7.5. Координацію взаємодії лікарських амбулаторій та організацій, де є організовані контингенти населення, щодо надання невідкладної медичної допомоги, проведення заходів диспансеризації та масової профілактики інфекційних захворювань.
3.7.6. Своєчасну сплату податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
3.7.7. Цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.
3.7.8. Утримання у належному стані рухомого і нерухомого майна.
3.7.9. Створення належних і безпечних  умов для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.
3.7.10. Здійснення заходів з удосконалення оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості у результатах особистої роботи та у загальних результатах діяльності Підприємства.
3.8. Розробляє та реалізовує кадрову політику, контролює підвищення кваліфікації працівників.
3.9. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності  Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
 
4.  УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 
4.1. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання права Власника, Уповноваженого органу управління та Головного лікаря відповідно до повноважень визначених цим Статутом та діючим законодавством. 
4.2. Поточне керівництво ( оперативне управління) Підприємством здійснює  Директор, який призначається на посаду і звільняється розпорядженням міського голови на контрактній основі відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
4.3.  Власник :
4.3.1. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.
4.3.2. Укладає і розриває контракт з Директором та здійснює контроль за його виконанням.
4.3.3. Ухвалює рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.
4.4. Повноваження Директора:
4.4.1. Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров’я, відповідає за фінансово-господарські результати його діяльності.
4.4.2.  Організовує розробку та забезпечує реалізацію довгострокової стратегії розвитку закладу на основі потреб громади та ринкової ситуації. Організовує формування та моніторинг виконання операційних планів.
4.4.3. Забезпечує виконання усіх зобов’язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів.
4.4.4. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідність до стандартів надання медичної допомоги і задоволення потреб замовників  і споживачів у відповідних видах медичної допомоги.
4.4.5. Веде переговори з представниками власника закладу та замовниками щодо виконання планів та умов надання послуг.
4.4.6. Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби закладу. За необхідності створює та забезпечує роботу опікунських та наглядових громадських рад при закладі.
4.4.7. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:
-  положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;
-    порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та подарунки;
-     порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.
4.4.8. Вживає заходів щодо забезпечення закладу охорони здоров’я кваліфікованими працівниками а також найкращого використання знань та досвіду працівників.
4.4.9. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язки для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
4.4.10. Відбирає та призначає працівників на вакантні посади закладу. Виступає наставником та забезпечує професійний розвиток працівників.
4.4.11. Ухвалює рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення у сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.
4.4.12.  Призначає на посаду та звільняє з посади медичного директора, своїх заступників та головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.
4.4.13. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.
4.4.14. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності закладу охорони здоров’я в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам заступникам директора керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів закладу охорони здоров’я.
4.4.15. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.
4.4.16.   Надання в оренду нерухомого майна, загальна площа не перевищує 200 кв. м, відбувається за рішенням Директора Підприємства без попереднього погодження із Власником у порядку, визначеному законодавством та актами органів місцевого самоврядування.
4.4.17. Здійснює зовнішнє представництво закладу в адміністративних органах, засобах масової інформації тощо. Захищає майнові інтереси закладу охорони здоров’я в суді, органах державної влади та управління. Забезпечує дотримання вимог трудового законодавства.
4.4.18. Забезпечує створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також  забезпечує додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
4.4.19. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, тривалість щоденної роботи та графіки змінності з додержанням установленої тривалості робочого тижня.
4.4.20. Укладає договори , видає довіреності, відкриває в установах банків та в органах Державної казначейської служби України рахунки від імені Підприємства тощо.
4.4.21.  Представляє інтереси Підприємства в органах судової влади.
4.4.22. Від імені роботодавця підписує колективний договір з одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом Підприємства органами, а у разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом Підприємства.
4.4.23. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і Директором Підприємства.
4.4.24. У разі відсутності Директора або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Директора чи інша особа згідно з функціональними  (посадовими) обов’язками.
4.5.  Медичний директор здійснює керівництво закладу охорони здоров’я у порядку делегованих йому керівником повноважень з медичних питань, відповідно до чинного законодавства України.
4.6.  Повноваження медичного директора:
4.6.1.Організовує надання пацієнтоорієнтованих послуг з медичного обслуговування населення з додержанням галузевих стандартів  у сфері охорони здоров’я.
4.6.2.  Розробляє та впроваджує в закладі систему безперервного удосконалення якості послуг з метою забезпечення безпеки пацієнтів своєчасності допомоги економічної ефективності, досягнення найкращих результатів на основі наукових знань та принципів доказової медицини.
4.6.3 Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.
4.6.4. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно – правових актів.
4.6.5. Координує зовнішню та внутрішню взаємодію підрозділів закладу охорони здоров’я. Відповідає за організацію безперервного професійного розвитку медичного персоналу.
 
КОМПЕТЕНЦІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ
 
5.1. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав власника майна, переданого Підприємству,  пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням ним у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення соціальних та інших потреб.
5.2. Уповноважений орган управління:
5.2.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства.
5.2.2. Проводить моніторинг фінансової діяльності Підприємства.
5.2.3.Здійснює контроль за фінансовою (бюджетною) та штатною дисциплінами Підприємства.
5.2.4. Здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна і коштів Підприємства.
5.2.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.
5.2.6. Забезпечує приведення у відповідність із законодавством Статуту та внутрішніх положень Підприємства.
5.2.7. Контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм, якщо такі передбачені договором оренди.
5.2.8. Укладає з Підприємством договори про надання медичних послуг за рахунок коштів місцевого бюджету.
5.2.9. Звітує перед Власником про виконання переданих йому повноважень щодо управління Підприємством.
5.2.10. Уповноважений орган управління здійснює контроль за використанням та збереженням майна Підприємства, не втручаючись в оперативно – господарську діяльність Підприємства.
 
6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ
 
6.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні  активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
6.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємства не має право безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходяться на балансі підприємства або її відчуження виключно засновником.
6.3.  Джерелами формування майна та коштів Підприємства є :
6.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;
6.3.2. Кошти місцевого бюджету (Бюджетні кошти);
6.3.3. Власні надходження Підприємства : кошти від здачі оренди ( із згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
6.3.4. Цільові кошти;
6.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
6.3.6. Кредити банків;
6.3.7. Майно придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
6.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання  програм соціально – економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;
6.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством  України;
6.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством.
Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
6.4. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.
6.5.Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування.
6.6. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.
6.7. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.
6.8. Утримання Підприємства і оплата праці здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також коштів, отримання яких передбачено діючим законодавством України.
6.9. Матеріально – технічну базу і кошти Підприємства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображена у його самостійному балансі.
6.10. Підприємство зобов'язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому чинним законодавством України порядку державні замовлення та замовлення Власника, враховувати їх при формуванні фінансового плану, визначенні перспектив економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати фінансовий план на кожен наступний рік.
6.11. Вартість робіт та послуг, що здійснюються Підприємством, встановлюються відповідно до законодавства України.
 
 
7. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
 
7.1.Структура  Підприємства включає:
7.1.1. Адміністративно - управлінський відділ.
7.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.
7.1.3. Лікувально-профілактична служба, що складається з амбулаторій, які мають статус відокремлених структурних підрозділів Підприємства.
7.2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Директором.
7.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються Директором.
7.4. Штатну чисельність Підприємства Директор визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства,  погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.
 
 
 
8. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ
 
8.1. Підприємство підзвітне та підконтрольне Власнику та Уповноваженому органу управління.
8.2. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних  працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку  персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.
8.3. Контроль якості надання медичної допомоги хворим у Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги  вимогам  державних стандартів, нормативів, клінічних протоколів, інших документів з медичної практики.
8.4. Здійснення вибіркового внутрішнього контролю якості роботи підрозділів Підприємства покладається на  Директора Підприємства.
8.5. Здійснення внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги покладається на Директора, медичного директора, завідувачів(лікарів) амбулаторій ЗПСМ.
8.6. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань організації управління якістю медичної допомоги в Підприємстві покладається на медичну раду Підприємства, яку очолює Директор.
8.7. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.
8.8. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їхніх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.
8.9. Власник має право здійснювати контроль фінансово - господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю й обсягом надання медичної  допомоги. Підприємство подає Власнику за його вимогою бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується   фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.
 
 
9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
 
9.1. Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань захисту соціально-економічних і трудових прав працівників.  Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності - вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства. Підприємство зобов'язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.
9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Генеральним директором Підприємства. Повноваження цих органів визначаються відповідно до законодавства України.
9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
9.5. Право укладення колективного договору від імені роботодавця надається Директору підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу один перед одним не менш ніж один раз на рік.
9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства України, цього Статуту та колективного договору.
9.7. Оплата прані працівників Підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов'язань шодо оплати праці.
9.8. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. Форми і системи оплати праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному  договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.  Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.
9.9. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку згідно з законодавством України.
 
 
10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Люботинської  міської ради, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, за рішенням суду або відповідних органів державної влади. Припинення Підприємства здійснюється комісією з припинення, яка утворюється органом, що прийняв рішення про припинення, або Органом управління майном.
10.2. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження по управлінню справами Підприємством. Комісія з припинення складає ліквідаційний баланс (передавальний акт, розподільчий баланс) Підприємства і подає його на затвердження в установленому порядку.
10.3. У разі ліквідації Підприємства його активи, майно будуть передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються за рахунок його майна, якщо інше не передбачено законодавством України.
10.4. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
10.5. Підприємство вважається припиненим з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про його припинення.
10.6. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.
 
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
 
11.1.  Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
11.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.
 
Переглядів: 624
Дата публікації: 13:51 30.05.2019
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Субсидії для населення
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
03.12.2022
день - 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Виконавчий комітет Люботинської міської ради Час проведення:01.07.2022 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

04.12.2022
день - 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Виконавчий комітет Люботинської міської ради Час проведення:01.07.2022 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

05.12.2022
день - 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 09-00 -- Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України
Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00
"З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності"
Організатор:Виконавчий комітет Люботинської міської ради Час проведення:01.07.2022 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Соціально-економічний розвиток міста
Нові та оновлені сторінки
Повідомлення про намір встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами на терито   02.12.2022
Витяг про місце проживання в Дії: довідку, яка необхідна для кожної четвертої держпослуги, можна отр   17.11.2022
Витяг про місце проживання в Дії: довідку, яка необхідна для кожної четвертої держпослуги, можна отр   17.11.2022
Як отримати самостійно витяг про реєстрацію місця проживання на порталі Дія   15.11.2022
Отримання витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки   25.10.2022
Звіт про роботу Центру надання адміністративних послуг Люботинської міської ради за 9 місяців 2022 р   25.10.2022
Перехід до zero waste: громада за громадою   15.09.2022
Відключення електропостачання з 08.09.2022 09:00:01 по 08.09.2022 17:00:59 - Харківський р-н, м.Любо   06.09.2022
Відключення електропостачання з 07.09.2022 09:00:12 по 07.09.2022 16:00:59   06.09.2022
Відключення електропостачання з 06.09.2022 09:00:51 по 06.09.2022 17:00:59   05.09.2022
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>