Діяльність | Органи самоорганізації населення | Нормативно - правове регулювання діяльності органів самоорганізації населення на території міста Люботина
Нормативно - правове регулювання діяльності органів самоорганізації населення на території міста Люботина
Р І Ш Е Н Н Я                                        
                                                                                                      
Від «28» лютого  2017 року                                                                                  №63
Про впорядкування рішень
Люботинської міської ради щодо
органів самоорганізації населення
 
На виконання статті 4 Закону України «Про органи самоорганізації населення», статті 29 та 40 Статуту територіальної громади міста Люботина, відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту Люботинської міської ради VІІ скликання, Люботинська міська рада:
 
                                                                 В И Р І Ш И Л А :               
 1. Затвердити Положення «Про порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення на території міста Люботин» (Додаток 1.)
 2. Затвердити «Дислокацію фактично діючих органів самоорганізації населення в м. Люботині» (Додаток 2).
 3. Затвердити повний перелік документів, які можуть надавати органи самоорганізації населення в місті Люботині (Додаток 3).
 4. Рішення XIV сесії VII скликання Люботинської міської ради від 30.08.2016 р. «Про затвердження дислокації кварталів міста Люботина у новій редакції» та рішення ХХV сесії IV скликання Люботинської міської ради від 28 квітня 2005 року «Положення про квартальні комітети» (із змінами та доповненнями) вважати такими, що втратили чинність.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами виконкому та  постійну депутатську комісію з питань прав людини, законності, регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності і етики.
Міський голова                                                                            Л.І. Лазуренко
 
 
Додаток 1
                                                                                                       Затверджено
                                                                                                       Рішенням XXVIIІ сесії
                                                                                                       Люботинської міської ради VII скликання
                                                                                                       від 28 лютого 2017 року № 63

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення
 на території  міста Люботина
 
І.  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Мета Положення
Положення про порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення на території міста Люботина (далі- Положення) визначає правовий статус, порядок створення, легалізації та діяльності органів самоорганізації населення на території міста Люботина.
Стаття 2. Основні терміни, використані в цьому Положенні
Основні терміни, використані в цьому Положенні, мають таке значення:
 • органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються жителями  міста Люботина, які на законних підставах проживають на території  міста для вирішення завдань, передбачених чинним законодавством та цим Положенням;
 • власні повноваження органу самоорганізації населення - повноваження, надані відповідно до Конституції та законів України Люботинською міською радою органу самоорганізації населення під час його утворення;
 • делеговані повноваження органу самоорганізації населення - повноваження, якими додатково наділяє орган  самоорганізації населення Люботинська міська рада.
Стаття 3. Поняття органу самоорганізації населення
 1. Органами самоорганізації населення є:
  1. Будинковий комітет (в межах одного чи декількох будинків);
  2. Вуличні комітети (в межах однієї вулиці та/або прилеглих до неї провулків вїздів тощо);
  3. Квартальний комітет (в межах декількох вулиць та прилеглих до них провулків, в`їздів тощо)
2. Основними завданнями органів самоорганізації населення є:
2.1. створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України та цього Положення;
2.2. задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів міста Люботина шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
2.3 участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.
Стаття 4. Законодавство про органи самоорганізації населення
Органи самоорганізації населення діють на підставі Конституції України, Закону України «Про орган самооргацізації населення», Закону України «Про місцеве самоврядування» та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, рішень Люботинської міської ради та її виконавчого органу, Статуту міста Люботина, розпоряджень міського голови, рішень зборів жителів за місцем проживання, які їх обрали, цього Положення.
Стаття 5. Принципи організації та діяльності органу самоорганізації населення.
Організація та діяльність органу самоорганізації населення грунтуються на принципах:
1) законності;
2) гласності;
3) добровільності щодо взяття окремих повноважень  міської ради;
4) територіальності;
5) виборності;
6) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед Люботинською міською радою;
7) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед жителями, які обрали орган самоорганізації населення;
8) фінансової та організаційної самостійності.
Стаття 6. Право жителів обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення.
1. Обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення в порядку, визначеному цим Положенням та Законом України «Про орган самоорганізації населення», можуть жителі, які на законних підставах проживають на відповідній території.
2. Забороняються будь-які обмеження права жителів, які проживають на відповідній території, на участь у відповідному органі самоорганізації населення залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, мовних або інших ознак
7. Територія, в межах якої діє орган самоорганізації населення
1. Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.
2. Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина території міста, у межах якої проживають жителі, які обрали цей орган.
3. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням Люботинської міської ради, що дає дозвіл на створення.
4. На одній території не може бути утворено одночасно кілька органів самоорганізації населення.
 
II. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
Стаття 8. Ініціювання створення органу самоорганізації населення.
1. Ініціювання, порядок скликання і проведення зборів за місцем проживання визначаються Додатком 1 до Статуту територіальної громади міста Люботин, а саме Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в місті Люботині.
2. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до міської ради можуть звернутися збори  жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу.
На зборах жителів за місцем проживання обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів - учасників зборів у Люботинській міській раді під час легалізації органів самоорганізації населення.
3. Перелік обов’язкових питань, які мають розглядатися на зборах мешканців за місцем проживання:
3.1. Про ініціювання створення органу самоорганізації населення;
3.2. Про назву органу самоорганізації населення;
3.3. Про основні напрямки діяльності органу самоорганізації населення;
3.4. Про територію, в межах якої планує здійснювати свою діяльність орган самоорганізації населення;
3.5. Про обрання ініціативної групи , яка буде представляти мешканців-участників зборів у Люботинській міській раді;
3.6. Про скликання зборів мешканців за місцем проживання, після отримання дозволу Люботинської міської ради на створення органу самоорганізації населення.
Рішення зборів мешканців за місцем проживання приймається більшістю голосів. Всі рішення зборів мешканців за місцем проживання вносяться до протоколу, який підписує голова та секретар зборів.
4. На виконання рішення зборів мешканців за місцем проживання ініціативна група подає до міської ради документи про створення органу самоорганізації населення:
4.1. Заяву про створення органу самоорганізації населення;
4.2. Протокол зборів жителів за місцем проживання із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення;
4.3. Список учасників зборів жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта громадянина Україна та домашньої адреси кожного учасника зборів мешканців за місцем проживання.
Стття 9. Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення.
1. Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається Люботинською міською радою.
2. Питання про створення органу самоорганізації населення, винесене на розгляд Люботинської міської ради, розглядається на найближчому засіданні міської ради за участю членів ініціативної групи зборів жителів за місцем проживання.
3. У рішенні ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення мають бути обов'язково визначені:
3.1. Назва органу самоорганізації населення;
3.2. Основні напрями діяльності органу самоорганізації населення;
3.3. Повноваження органу самоорганізації населення та умови їх здійснення;
3.4. Територія в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.
4. Рішення Люботинської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення доводиться до відома жителів.
5. Люботинська міська рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення, якщо ініціювання створення органу самоорганізації населення було здійснено з порушенням вимог, встановлених Законом та цим Положенням.
6. Рішення Люботинської міської ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.
Стаття 10. Порядок обрання органу самоорганізації населення.
1. Після отримання ініціативною групою рішення Люботинської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізцаї наслення мають бути скликанні збори жителів за місцем проживання, на яких повинно вирішитися питання про обрання складу органу самоорганізації населення, його керівника, заступників та секретаря. Право скликання зборів жителів за місцем проживання залишається за ініціативною групою.
2. Організація проведення зборів жителів за місцем проживання покладається на ініціативну групу та виконавчий комітет Люботинської міської ради.
3. Орган самоорганізації населення обирається зборами жителів за місцем проживання шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними. Загальний чисельний склад органу самоорганізації населення визначається зборами  жителів за місцем проживання.
4. Орган самоорганізації населення обирається у складі голови, заступника (заступників) голови, секретаря, інших членів (рекомендована кількість не менше 5 осіб).
5. Право висунути кандидата на посаду голови, заступника голови, секретаря та членів органу самоорганізації населення має кожен учасник збору мешканців за місцем проживання.
Стаття 11. Порядок проведення голосування.
1. З метою організації голосування, видачі бюлетенів для виборів, підрахунку голосів та визначення результатів виборів, зборами відкритим голосуванням утворюється Лічильна комісія у кількості 3-х осіб із громадян, які беруть участь у зборах. Обраними вважаються особи, які набрали більшість голосів. Видача бюлетенів учасникам здійснюється членами Лічильної комісії тільки особам, які зареєстровані учасниками зборів.
2. Для одержання бюлетеня кожен учасник зборів повинен пред’явити паспорт, а після внесення в список для голосування прізвища, ім’я, по-батькові, домашньої адреси  розписатися в отриманні бюлетеня для голосування. Після видачі виборчих бюлетенів кожному учаснику зборів член Лічильної комісії, який видав бюлетені, повинен засвідчити зазначений факт своїм підписом у списку для голосування.
Визначення результатів виборів проводиться публічно.
Ніхто не має право втручатися в роботу Лічильної комісії.
Оголошує результати виборів Голова Лічильної комісії.
Обраними головою, заступником голови, секретарем та членами органу самоорганізації населення вважаються особи, які набрали просту більшість голосів.
Інформацію Лічильної комісії про результати виборів фіксується у протоколі зборів.
Усі бюлетені разом із списком для голосуванням є невід’ємною частиною протоколу зборів.
Стаття 12. Порядок відкликання та переобрання голови, заступників, секретаря та членів органу самоорганізації населення.
1. Члени органу самоорганізації населення можуть бути достроково відкликані та переобрані рішенням зборів жителів за місцем проживання, які утворили даний орган.
2. Право скликати збори мешканців за місцем проживання, на якому бути вирішуватися питання переобрання голови, заступників, секретаря та членів органу самоорганізації населення, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу органу самоорганізації населення, має:
12.1. Голова органу самоорганізації населення;
12.2. Заступники голови органу самоорганізації населення;
12.3. Секретар органу самоорганізації населення;
12.4. 1/3 мешканців за місцем проживання, які обрали цей орган;
12.5. Виконавчий комітет Люботинської міської ради.
Стаття 13. Термін повноважень органу самоорганізації населення.Органи самоорганізації населення обираються на строк повноважень міської ради , після чого проводяться звітно-виборчі збори та обирається новий склад органу самоорганізації населення. Протокол про новообраний склад органу самоорганізації населення надається до відділу забезпечення діяльності виконкому та внутрішньої політики виконкому Люботинської міської ради в 30-денний термін з дня проведення зборів.
Стаття 14. Положення про орган самоорганізації населення.
1.Збори жителів на підставі рішення міської ради про створення органу самоорганізації населення затверджують Положення про орган самоорганізації населення.
2. У Положенні зазначаються:
1) назва та адреса органу самоорганізації населення;
2) основні завдання та напрями діяльності;
3)права та обов’язки членів органу самоорганізації населення;
4) територія, у межах якої діє органу самоорганізації населення;
5) строк повноважень органу самоорганізації населення та порядок їх дострокового припинення;
6) порядок звітності;
7) порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення
8) Порядок використання коштів та іншого майна;
9) інші питання, пов’язані з діяльністю органу самоорганізації населення.
Стаття 15. Легалізація органу самоорганізації населення.
1. Легалізація органу самоорганізації населення є обов'язковою і здійснюється шляхом  повідомлення про заснування або реєстрації в порядку, встановленому законодавством.
У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу  юридичної особи.
2. Легалізація органу самоорганізації населення здійснюється Виконавчим комітетом Люботинської міської ради .
3. Для легалізації органу самоорганізації населення  уповноважені зборами жителів за місцем проживання їх представники подають до реєструючого органу заяву.
До заяви про легалізацію органу самоорганізації населення шляхом повідомлення додаються:
1) копія рішення Люботинської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;
2) протокол зборів жителів за місцем проживання з рішеннями про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад;
3) персональний склад всіх членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання.
4) список присутніх осіб на зборах з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, адреси  присутніх та їх особистого підпису.
До заяви про реєстрацію органу самоорганізації населення додаються:
1) копія рішення Люботинської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;
2) протокол зборів жителів за місцем проживання з рішеннями про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;
3) Положення, затверджене зборами жителів за місцем проживання, у двох примірниках;
4) персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання;
5) список присутніх осіб на зборах з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, адреси  присутніх та їх особистого підпису.
4. Заява про реєстрацію органу саморганізації населення розглядається реєструючим органом у місячний термін з дня подення всіх необхідних документів, відповідно до вимог чинного законодавства.
5. За результатами розгляду заяви приймається відповідне рішення.
6. Про результати розгляду заяви реєструючий орган у 10-денний термін з дня прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації повідомляє уповноважених зборами жителів за місцем проживання їх представників.
7. Виконавчий комітет Люботинської міської ради надає необхідну організаційну та правову допомогу органам самоорганізації населення у проведенні їх легалізації та їхньої діяльності.
 
III. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
Стаття 16. Орган самоорганізації населення набуває власних повноважень з дня його легалізації.
1. Органу самоорганізації  населення у межах території його діяльності під час його утворення надаються такі повноваження: 
1) представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, кварталу в міській раді та її виконавчих органах;
2) сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень місцевої ради та її виконавчих органів, розпоряджень міського голови;
3) вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм; 
4) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення; 
5) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт; 
6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт; 
7) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;
8) організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування; 
9) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки; 
10) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку; 
11) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян; 
12) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення; 
13) сприяти депутатам Люботинської міської ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах; 
14) інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань. 
2. Міська рада може додатково наділяти орган самоорганізації населення делегованими повноваженнями.
3. Міська рада не може делегувати органу самоорганізації населення повноваження, віднесені законами України до виключної компетенції  міської ради. 
4. Орган самоорганізації населення, не може бути позбавлений власних повноважень до припинення його діяльності в установленому законом та цим Положенням порядку
.Стаття 17. Порядок оформлення документів, які надаються органами самоорганізації населення.
1. Документи, складені органом самоорганізації населення, які пройшли процес легалізації шляхом повідомлення, підписуються його головою (або заступником) та не менш як двома членами.
2. Органи самоорганізації населення не мають права видавати акти іншого змісту, ніж ті, що визначені Додатком 3 до рішення Люботинської міської ради «Про впорядкування рішень шодо органів самоорганізації населення».
3. Достовірність підпису голови (заступника) органу самоорганізації населення обов’язково підтверджується працівниками відділу забезпечення діяльності виконкому та внутрішньої політики, за відсутності – керуючою справами виконкому.
4. Документи, складені органом самоорганізації населення, які пройшли процес легалізації шляхом реєстрації та набули статусу юридичної особи підписуються головою органу самоорганізації населння та засвідчуються печаткою об’єднання.
5. У разі створення на відповідній території ОСББ та ЖБК право складати документи, перелік яких затверджений у додатку 3 до рішення Люботинської міської ради «Про впорядкування рішень, шодо органів самоорганізації населення» надається їх головами.
  
IV. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
Стаття 18. Фінансова основа органу самоорганізації населення.
1. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є:
 • кошти місцевого бюджету, які надаються йому Люботинською міською радою для здійснення наданих органу самоорганізації населення повноважень;
 • добровільні внески фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені законодавством.
2. Орган самоорганізації населення самостійно використовує фінансові ресурси, отримані з місцевого бюджету, на цілі та в межах, визначених Люботинською міською радою.
 
V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
Стаття 19. Гласність роботи і підзвітність органу самоорганізації населення.
1. Орган самоорганізації населення інформує населення про своє місцезнаходження, час роботи і прийом громадян.
2. Орган самоорганізації населення не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на зборах  жителів за місцем проживання.
Стаття 20. Організація роботи органу самоорганізації населення.
1. Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання.
2. Засідання органу самоорганізації населення скликаються його керівником або заступником за необхідністю.
3. Засідання органу самоорганізації населення є правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини його загального складу.
Стаття 21. Рішення органу самоорганізації населення.
1. Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення організаційно- розпорядчого характеру.
2. Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу цього органу.
3. Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству  або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, зупиняються Люботинською міською радою з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення. 
Стаття 22. Правовий статус членів органу самоорганізації населення.
1. Голова та члени органу самоорганізації населення виконують свої обов'язки на громадських засадах.
2. За рішенням зборів жителів за місцем проживання керівник і секретар органу самоорганізації населення можуть працювати в ньому на постійній основі з оплатою їх праці за рахунок коштів, переданих органу самоорганізації населення. 
Стаття 23. Повноваження керівника органу самоорганізації населення.
1. Голова органу самоорганізації населення - особа, яка обирається зборами жителів за місцем проживання та очолює орган самоорганізації населення і наділена відповідними повноваженнями у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій в порядку, передбаченому Положенням про цей орган.
2. Голова органу самоорганізації населення:
1) організовує роботу цього органу;
2) скликає і проводить його засідання;
3) організовує виконання рішень органу самоорганізації населення;
4) є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи органу самоорганізації населення;
5) представляє цей орган у відносинах з фізичними і юридичними особами;
6) виконує доручення органу самоорганізації населення;
7) здійснює інші повноваження, визначені Законом «Про орган самоорганізації населення», іншими законами України, а також  цим Положенням.
3. У разі відсутності голови органу самоорганізації населення або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин його повноваження виконує заступник голови  в порядку і межах, передбачених Положенням про орган самоорганізації населення.
Стаття 24.Повноваження секретаря органу самоорганізації населення.
1. Секретар органу самоорганізації населення: 
1) організовує підготовку засідання органу самоорганізації населення та питань, що виносяться на його розгляд; 
2) забезпечує ведення діловодства; 
3) забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ та організацій і фізичних осіб рішень органу самоорганізації населення; 
4) контролює виконання рішень органу самоорганізації населення; 
5) виконує інші повноваження, передбачені Положенням про орган самоорганізації населення.
2. У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення та його заступника або неможливості виконання ними своїх обов'язків з інших причин повноваження керівника цього органу в порядку і межах, передбачених Положенням про орган самоорганізації населення, виконує секретар. 
VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
Стаття 25. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення.
Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення в межах своїх повноважень здійснюють:
 1. Люботинська міська рада та виконавчий комітет;
 2. збори мешканців за місцем проживання.
Стаття 26. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення.
1. Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені у разі:
1) невиконання рішень Люботинської міської ради та її виконавчого комітету - за рішенням Люботинської міської ради, яка дала дозвіл на його створення;
2) невиконання рішень зборів жителів за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рішенням зборів  жителів за місцем проживання;
3) порушення Конституції,  законів України, інших актів законодавства - за рішенням суду;
4) за ініціативою мешканців, які створили відповідний орган самоорганізації населення.
2. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення тягне за собою припинення діяльності цього органу.
3. Рішення про дострокове припинення діяльності органів самоорганізації населення  приймає Люботинська міська рада.
4. У випадку виділу, поділу, злиття органів самоорганізації населення застосовується порядок сторення, обрання та легалізація нового органу самоорганізації населення, відповідно до цього Положення.
VII. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
Стаття 27. Гарантії діяльності органу самоорганізації населення.
1. Органи місцевого самоврядування сприяють здійсненню органами самоорганізації населення їхніх повноважень і координують їх діяльність.
2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність органу самоорганізації населення, крім випадків, передбачених законом.
3. Члени органу самоорганізації населення мають право брати участь у засіданнях Люботинської міської ради та її виконавчих органів, що стосуються їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих органом самоорганізації населення, з правом дорадчого органу.
Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про органи самоорганізації населення.
Особи, винні в порушенні законодавства про органи самоорганізації населення, несуть відповідальність згідно з законом.
 
Додаток  2
Затверджено
Рішенням XXVIIIсесії
Люботинської міської ради VII скликання
                   від 28 лютого 2017 року №63
 
Дислокація фактично діючих органів самоорганізації населення

 

Назва органу самоорганізації населення
Територія, в межах якої діє орган самоорганізації населення
Квартал № 1
В’їзд Горького, вулиця Горького, провулок Горького, вулиця ДРП-9, вулиця Учнівська, провулок Учнівський, вулиця Козацька, в’їзд Магістральний, вулиця Магістральна.
Квартал № 2
В’їзд Врожайний, вулиця Деркачева, вулиця Коротка, в’їзд Короткий, провулок Короткий, провулок Лісний, вулиця Мічурна, вулиця Поетична, вулиця Просторна, вулиця Слобожанська (№ 204-216, 227-241), вулиця Світланівська, вулиця Сухий Яр, вулиця Східна, в’їзд Східний, провулок Східний, вулиця Тернова, провулок Терновий, вулиця Троїцька, в’їзд Троїцький, вулиця Лесі Українки, вулиця Харківська (№ 20-, 23-), провулок Харківський( № 1-13, 2-12).
Квартал № 3
Провулок Артельний, в’їзд Кобзаря, вулиця Івана Багалія, провулок Івана Багалія, вулиця Маяковського, провулок Маяковського, в’їзд Василя Стуса, вулиця Василя Стуса, провулок Василя Стуса, провулок Андрія Глущенка, в’їзд Павлова, вулиця Павлова, вулиця Південна, в’їзд Південний, провулок Південний, вулиця Полтавський Шлях (.№ 46-, 45- ), в’їзд Свободний, в’їзд Тюленіна, провулок Цілиноградський, вулиця Гетьманська, в’їзд Гетьманський,провулок Гетьманський.
Квартал № 4
Майдан Вознесенський, в’їзд Алтайський, провулок Алтайський, вулиця Гончарна, в’їзд Гончарний, провулок Гончарний, провулок Господаревий, в’їзд Гончара, вулиця Гончара, провулок Гончара, вулиця Зоряна, провулок Зоряний, вулиця Космонавтів, провулок Космонавтів, в’їзд Юрія Бобрицького, вулиця Юрія Бобрицького, в’їзд Наталі Забіли, вулиця Наталі Забіли, провулок Наталі Забіли, вулиця Липова, провулок Липовий, вулиця Лугова, вулиця Слобожанська (№ 243-), в’їзд Саянський, в’їзд Історичний, вулиця Історична (№ 15-, 20- ), провулок Історичний
Квартал № 5
Вулиця Глибока, в’їзд Глибокий, провулок Глибокий, провулок Ленський, в’їзд Луговий, вулиця Слобожанська (№ 164-202, 175-225), провулок Слобожанський,  вулиця Суворова, провулок Суворова, в’їзд Український, провулок Український, вулиця Харківська (№ 1-21, 2-18), провулок Харківський (№ 15-, 14-), в’їзд Холодногірський, провулок Холодногірський.
Квартал № 6
Вулиця Кузьми Скрябіна, в’їзд Кузьми Скрябіна, провулок Ломоносова, вулиця Полтавський Шлях (№ 1-43, 2-44), вулиця Слобожанська(№ 218-), вулиця Історична (1-13, 2-18-А), вулиця Трудова , провулок Козацький.
Квартал № 7
Вулиця Аграрна, Вулиця Благодатна, Вулиця Василя Глушка, провулок, Василя Глушка, вулиця Василя Каразіна, вулиця Ведмежанська, вулиця Ветеранів, провулок Ветеранів, вулиця Вільшанська, в’їзд Вільшанський, провулок Вільшанський, вулиця Герцена, вулиця Дібровна, в’їзд Колодяжний, вулиця Мечникова, вулиця Нагірна, вулиця Северина Наливайка, провулок Северина Наливайка, вулиця Слобідська, в’їзд Смородський, вулиця Ставкова, в’їзд Суничний, вулиця Сучасна, провулок Сучасний, вулиця Вербна, вулиця Червнева, вулиця Виноградна.
 
Квартал № 8
Вулиця Верхня, вулиця Водянська (№10-, 15-), в’їзд Водянський, вулиця Героїв Чорнобильців, вулиця Івана Мазепи, вулиця Івана Стріляного, вулиця Колодяжна, вулиця Михайла Грушевського, провулок Михайла Грушевського, вулиця Молодіжна, вулиця Селищна, вулиця Шамрайська.
Квартал № 9
В’їзд Пролісковий, в’їзд Жасміновий, вулиця Бєляєвська, провулок Бєляєвський, вулиця Білогірська, в’їзд Дмитрівський, вулиця Дмитрівська
 (57,59,61-ЖБК),вулиця Княжа (№69-,78-), вулиця Кропивницького, вулиця Миколи Лисенка, провулок Миколи Лисенка, в’їзд Пшеничний, вулиця Рєпіна, вулиця Ромашкова, в’їзд Ромашковий.
Квартал № 10
Вулиця Княжа (№ 25-63, 32-70), площа Княжа, провулок Коцюбинського, вулиця Хижного.
Квартал № 11
Вулиця Гиївська, вулиця Княжа (№ 65, 67, 72-76), вулиця Коцюбинського.
 
Квартал № 12
Вулиця Крута, провулок Крутий, вулиця Садова.
 
Квартал № 13
Провулок Городній, вулиця Городня, вулиця Княжа (№ 1-23, 2-30), в’їзд Княжий, провулок Княжий, провулок Житній, провулок Колодяжний, вулиця Нове Життя, провулок Нове Життя, провулок Спортивний.
Квартал № 14
Вулиця Камишевата, вулиця Парковий Схил, вулиця Чернишевського, вулиця Ярова.
Квартал № 15
Тупик 2-й Транспортний, тупик 3-й Транспортний, вулиця Дем’янівська, в’їзд Зимовий, провулок Зимовий, вулиця Рокосовського, вулиця Тімірязєва, вулиця Транспортна (№ 12).
Квартал № 16
В’їзд 1-й Люботинський, тупик 1-й Люботинський, в’їзд 2-й Люботинський, вулиця Олімпійська (№ 105-, 120-), вулиця Гуринівська, в’їзд Гуринівський, провулок Гуринівський, вулиця Дніпровська, провулок Дніпровський, вулиця Ярославська, вулиця Любовська, в’їзд Любовський, провулок Любовський, вулиця Люботинська в’їзд Люботинський, провулок Люботинський, в’їзд Любський, вулиця Солодівська, вулиця Транспортна (№ 73-А-).
Квартал № 17
В'їзд  Олександра Рахмана, в’їзд Лілейний, в’їзд Абдулова, вулиця Абдулова (№ 31-А-, 22-), вулиця Олімпійська (№ 1-69, 2-82), провулок Олімпійський, вулиця Манченківська, провулок Манченківський, Радіорелейна станція, тупик Травневий, вулиця Транспортна (№ 1-19).
Квартал № 17 а
Вулиця Абдулова (№ 1-31, 2-20), вулиця Дачна,  вулиця Локомотивна , вулиця Транспортна (№2-10), вулиця Яблунева.
Квартал № 18
Тупик Трояндовий, вулиця Олімпійська (№ 71-103, 84-118), тупик Олімпійський, вулиця Запорізька, провулок Запорізький, вулиця Транспортна (№ 21-73), провулок Транспортний, тупик Транспортний, вулиця Черкаська, в’їзд Черкаський, провулок Черкаський.
Квартал № 19
Вулиця Станіслава Шумицького (№ 1-17, 2-16), вулиця Нестерова, вулиця Новоселівська, провулок Новоселівський, вулиця Соснова, провулок Сосновий, вулиця Тракторна, Цегельний завод, в’їзд Челюскіна. 
Квартал № 20
Вулиця Берегова, вулиця Станіслава Шумицького (18-, 19-), вулиця Калинова, підгосп «Люботинський», вулиця Підлісна.
Квартал № 20а
Вулиця Заводська (№15-А, 15-Б, 18,20 - ОСББ) 
 
Квартал № 21
Вулиця Гната Хоткевича, вулиця Веселкова (№ 1-29, 2-34), вулиця Пантелеймона Куліша, вулиця Новобаварська, в’їзд Санжарівський, вулиця Санжарівська.
Квартал № 22
В'їзд Борисівський, вулиця Висока, вулиця Каманіна (№ 36-,37-), вулиця Веселкова (№ 31-, 36-), вулиця Московська (№ 35-, 36-), в'їзд Московський, вулиця Першотравнева (№ 61-, 32-).
Квартал № 23
Вулиця Деповська (№ 195-), вулиця Василя Данилевського, провулок Василя Данилевського, вулиця Партизанська, провулок Партизанський, вулиця Першотравнева (№ 1-53, 2-30-А), в'їзд Першотравневий, в'їзд Ростовський, в'їзд Сергіївський, вулиця Сковороди.
Квартал № 24
Вулиця Водянська (№ 2-8, 1-13), вулиця Підгірна.
Квартал № 25
В'їзд Високий, в'їзд Каманіна, вулиця Каманіна (№ 1-35, 2-34), в'їзд Підгірний, провулок Підгірний, провулок Польовий.
Квартал № 26
Вулиця Московська (№ 1-33, 2-34), вулиця Першотравнева (№ 55-59).
Квартал № 27
В'їзд Лісний, в'їзд Олександра Довженка, вулиця Олександра Довженка, вулиця Созівська (№9-, 8-), провулок Созівський
Квартал № 28
Вулиця 50 років Перемоги, провулок 50 років Перемоги, в'їзд  Безлюдівський, вулиця Будянська (№ 1-25, 2-14), провулок Будянський, в'їзд Київський, вулиця Коротичанська, вулиця Північна (№ 27-45), провулок Сергіївський, вулиця Созівська (№ 1-7, 2-6).
Квартал № 29
Вулиця Будянська (№ 27-, 16-),вулиця Вільхова.
Квартал № 30
Провулок Водопровідний, вулиця Деповська (№ 159-193-А), в'їзд Касіча, вулиця Касіча, вулиця Мюдовська, в'їзд Мюдовський, вулиця Новодорожня.
Квартал № 31
Вулиця Клавдії Шульженко (№ 13-, 26-), вулиця Богдана Хмельницького, провулок Богдана Хмельницького, в'їзд Грибний,  вулиця Дружби, в'їзд Льговський, провулок Мюдовський, вулиця Проселищна, в'їзд Проселищний, в'їзд Садовий, провулок Тургенєва.
Квартал № 32
Вулиця Клавдії Шульженко (№ 1-11, 2-24), провулок Клавдії Шульженко, провулок Водянський, вулиця Леся Курбаса, в'їзд Тургенєва, вулиця Тургенєва.
Квартал № 33
В'їзд Дунаєвського, вулиця Дунаєвського, провулок Дунаєвського, в'їзд Л. Шевцової, вулиця Північна (№ 1-26), в'їзд Північний, провулок Північний вулиця Досягнень, вулиця Сергіївська, в'їзд Тополиний, вулиця Ударна, в'їзд Ударний,провулок Ударний, вулиця Ювілейна, провулок Ювілейний.
Квартал № 34
Провулок Музичний, провулок Івана Дубового,вулиця Індустріальна           (№ 29-),  в'їзд Індустріальний, провулок Індустріальний, в'їзд Кленовий, провулок Інтернаціональний, в'їзд Васильківський, вулиця Васильківська, вулиця Осипенка, провулок Осипенка, вулиця Петрівська, провулок Петрівський, вулиця Іванівська, в'їзд Іванівський, провулок Іванівський, вулиця Пушкіна, провулок Пушкіна, вулиця Володимира Винниченка, провулок Володимира Винниченка, вулиця Сєдова, провулок Сумський, вулиця Табірна, вулиця Покровська, провулок Покровський, провулок Володимира Захарченка, провулок Щастя, в'їзд Незламних.
Квартал № 35
Провулок Озерний, провулок Ставковий, вулиця Челюскіна (№ 31-, 42-, крім 118- ОСББ)
Квартал № 36
В'їзд Борівський, вулиця Дуншовська (№ 1-13, 2-28) провулок Дуншовський, вулиця Крива, в'їзд Липецький, вулиця Рябінова, в'їзд Рябіновий.
Квартал № 37
Вулиця Валерія Лобановського, провулок Валерія Лобановського, вулиця Нежданової.
Квартал № 38
Вулиця Дуншовська (№ 15-, 30-), в'їзд Дуншовський, вулиця Лермонтова, вулиця Нова, вулиця Ухильна, вулиця Чехова.
Квартал № 39
Вулиця Вільна (№ 1-11, 2-22,) в'їзд Донецький, вулиця Клубна, в'їзд Клубний, провулок Кузнечний , в'їзд Лебединський, в'їзд Охтирський, в'їзд Тамбовський, провулок Тамбовський, в'їзд Тичини, вулиця Челюскіна (№ 1-21), в'їзд Шевченка, вулиця Шевченка (№ 48-88), провулок Шевченка.
Квартал № 40
Вулиця Вільна (№ 11-А-, 24-А-), в'їзд Вільний, провулок Вільний, провулок Гребельний, вулиця Челюскіна (№ 23-29).
Квартал № 41
В'їзд Різдвяний, вулиця Різдвяна, провулок Різдвяний.
Квартал № 42
Вулиця Лассаля, в'їзд Новий.
 
Квартал № 43
Вулиця Кринична, провулок Криничний, вулиця Низова, вулиця Олексіївська, в'їзд Олексіївський, провулок Олексіївський, в'їзд Перекопський, вулиця Ревчанська (№ 1-51, 2-44)
Квартал № 44
Провулок Альпійський, вулиця Барчанівська, вулиця Гірна, вулиця Караванська (№ 92-, 99-), провулок Караванський,вулиця Київська ( крім 10), вулиця Всеволода Нестайки (№ 25-, 24-),вулиця Ревчанська (№ 53-, 46-), провулок Ревчанський, вулиця Хутірська, провулок Хутірський.
Квартал № 45
Вулиця Глінки, провулок Глінки, вулиця Караванська (№ 74-90, 93-97), вулиця Короленка, вулиця Ширшова.
Квартал № 46
Вулиця Зої Космодем'янської, вулиця Караванська (№ 1-91, 2-72)
 
Квартал № 47
Вулиця Духовська, в'їзд Райдужний, вулиця Травнева (№ 1-47, 2-), вулиця Чайковського, вулиця Червона, в'їзд Червоний, провулок Червоний, вулиця Шевченка (№ 2-46).
Квартал № 48
Провулок Змагання, провулок Сонячний, вулиця Толстого, вулиця Херсонська.
Квартал № 49
Провулок Вінницький, вулиця Героїв Афганців, вулиця Попова (№ 24-, 27-), вулиця Челюскіна (№ 2-40), провулок Челюскіна
Квартал № 50
В'їзд Котляревського, вулиця Полтавська, в'їзд Полтавський.
 
Квартал № 51
Провулок Героїв Афганців, в'їзд Дубініна, вулиця Одеська, в'їзд Успішний, в'їзд Попова, вулиця Попова (№ 1-25, 2-22), провулок Попова, вулиця Технічна, в'їзд Технічний, провулок Технічний, провулок Шаляпіна.
Квартал № 52
Вулиця Березова, провулок Березовий, в'їзд Ватутіна, вулиця Ватутіна, провулок Ватутіна, вулиця Весняна, провулок Весняний, вулиця Каштанова, провулок Каштановий, вулиця Кленова, в'їзд Миру, вулиця Миру, вулиця Мусоргського, провулок Мусоргського, в'їзд Сонячний, вулиця Травнева (№ 49-117), в'їзд Травневий, вулиця Федорова, провулок Федорова, вулиця Чкалова.
Квартал № 53
Вулиця Валківська, провулок Валківський, в'їзд Змагання, вулиця Змагання, вулиця Київська,( № 10) вулиця Всеволода Нестайки (№ 1-23, 2-22), Вулиця Мерчанська, в'їзд Осінній, вулиця Пугачова, провулок Пугачова, вулиця Смерекова, вулиця Травнева (№ 119-), вулиця Чумацька, провулок Чумацький.
Квартал № 54
Вулиця Громова, провулок Громова, вулиця Деповська (№ 151-157), в'їзд Текстильників, провулок Тульський, в'їзд Шмідта, вулиця Шмідта (№ 1-79, 2-), провулок Шмідта.
Квартал № 55
Провулок Бузковий, вулиця Весела, провулок Веселий, вулиця Гранта, Вулиця Ключова, в'їзд Ключовий, провулок Ключовий, провулок Віктора Косенка, в'їзд Кубанський, в'їзд Мирний, вулиця Михайла Вербицького, в'їзд Михайла Вербицького, провулок Михайла Вербицького, вулиця Річкова, провулок Річковий.
Квартал № 56
В'їзд Березівський, вулиця Громадянська (№ 26-), вулиця Залізнична (№ 2-38, 1-23), в'їзд Івана Багряного, вулиця Івана Багряного, в'їзд Фісака, вулиця Фісака, провулок Фісака, вулиця Академіка Амосова.
 
Квартал № 57
Вулиця Вишнева, в'їзд Вишневий, провулок Вишневий, вулиця Гвардії-генерала Гавенка Л.А. (5-,4-, 8-16, 18, 20), в'їзд Колонський, провулок Колонський, в'їзд Курчатова, вулиця Курчатова, вулиця Мерефянська (№ 1-41, 2-44), в'їзд Мерефянський, в'їзд Панфілова, в'їзд Тихий, в'їзд Транспортний, провулок Фестивальний, вулиця Свято-Миколаївська
Квартал № 58
Вулиця Тарасівська (№ 30, 32, 34- ЖБК), провулок Тарасіський, вулиця  Гвардії-генерала Гавенка Л.А. (№ 22-), вулиця Героя Радянського Союзу Юрія Чепиги, в'їзд Гризодубової, вулиця Гризодубової, провулок Гризодубової, в'їзд Матросова, вулиця Матросова, провулок Матросова, вулиця Мереф'янська, (№ 43-, 46-), провулок Мерефянський, провулок Оранжерейний, в'їзд Слави, провулок Академіка Амосова, вулиця Світла ( № 1,3, 5 - ЖБК).
Квартал № 59
Вулиця Гвардійська, в'їзд Гвардійський, вулиця Громадянська (№ 1-,2-24), в'їзд Громадянський, провулок Громадянський, вулиця Залізнична (№ 40-, 25-), в'їзд Залізничний, провулок Заможний, вулиця Заможня, вулиця Лозівська, провулок Лозівський, вулиця Олега Кошового.
Квартал № 60
Вулиця Горіхова, провулок Горіховий, вулиця Живописна, вулиця Квіткова, провулок Квітковий, вулиця Пшенична, провулок Пшеничний, вулиця Франка (№1-А -ЖБК), вулиця Шевченка (№ 1-31, 33-, 116-)
Квартал № 61
Вулиця Деповська (№ 73-149), в'їзд Деповський, провулок Залізничний, в'їзд Каховський, вулиця Лікарняна, провулок Лікарняний, вулиця Ушакова, провулок Ушакова.
Квартал № 62
Провулок Бібліотечний (№ 23-, 14-), в'їзд Космічний, в'їзд Старошкільний, провулок Старошкільний, площа Театральна , в'їзд Торговий, вулиця Шкільна (№ 1-75, 2-86), в'їзд Шкільний, провулок Шкільний, схил Шкільний, тупик Шкільний.
Квартал № 63
Вулиця Бібліотечна, провулок Джерелянський, вулиця Кільцева, провулок Кільцевий, вулиця Слобожанська (№ 9-39), в'їзд Слобожанський, майдан Слобожанський.
Квартал № 64
Провулок Бібліотечний (№ 1-21, 2-12), в'їзд Депутатський, вулиця Слобожанська (№ 14-22 ), в'їзд Ушакова.
 
Квартал № 65
В'їзд 8 Березня, вулиця 8 Березня (№ 2-24), провулок Бєлгородський, вулиця Мельнична, провулок Мельничний, вулиця Слобожанська (№ 36-72, 45-63, 69-73, 77-83), вулиця Слюсарна (№ 1-23, 2-26), провулок Слюсарний, в'їзд Театральний, вулиця Ціолковського (6, 12- ЖБК), вулиця Будівельна
Квартал № 66
Провулок Бабаївський, в'їзд Воронезький, вулиця Вороніна, провулок Вороніна, вулиця Західна (№ 1-39, 2-34), в'їзд Західний, провулок Західний, в'їзд Карачевський, в'їзд Качечний, провулок Качечний, провулок Лиманський, в'їзд Луговий, провулок Луговий, вулиця Слобожанська(№ 74-162, 85-173), в'їзд Слов’янський, вулиця Шкільна (№ 77-, 88-), вулиця Шмідта (№ 81-)
Квартал № 67
Провулок 8 Березня, вулиця Барвінкова, вулиця Благовіщенська, вулиця Гагаріна, в'їзд Гагаріна, вулиця Бурштинова, вулиця Кооперативна (№ 13-, 10-), провулок Кооперативний , вулиця Злагоди (№ 73-, 32-), в'їзд Міжкооперативний, провулок Міжкооперативний, вулиця Молокова, вулиця Олександрівська, вулиця Прибережна, провулок Прибережний, вулиця Смородська, вулиця Степова.
Квартал № 68
Вулиця Ветеринарна (№ 21-, 24-), провулок Ветеринарний, вулиця Деповська (№ 1-43, 2-64), провулок Жилкопівський, вулиця Зелена, вулиця Злагоди (№ 1-7, 11-21, 2-28), в'їзд Лихачовський, в'їзд Луганський, вулиця Слєпньова.
Квартал № 69
вулиця Гоголя, вулиця Індустріальна (№ 1-27), вулиця Ковпака, вулиця Медова, в'їзд Медовий, вулиця Колійна, провулок Комарова, в'їзд Курський, вулиця Проектна, вулиця Стадіонна.
Квартал № 70
Вулиця Військова, в'їзд Військовий, провулок Військовий, в'їзд Грибоєдова, вулиця Грибоєдова, провулок Санітарний, провулок Сормовський.
 
Квартал № 71
Вулиця Ветеринарна (№ 1-19, 2-22), провулок Вузький, вулиця Деповська (№47-71), провулок Деповський, вулиця Джерелянська, в'їзд Зв’язку, вулиця Зв’язку, вулиця Злагоди (№ 30, дробовий), вулиця Слобожанська (№ 3-7)
Квартал № 72
Провулок Гагаріна, в'їзд Калинівський, в'їзд Мар'янівський, вулиця Мар'янівська, провулок Мар'янівський, вулиця Тичинського, площа Соборна, в'їзд Тичинського, провулок Тичинського, вулиця Злагоди (№ 23-69), вулиця Некрасова, провулок Некрасова.
Квартал № 73
Байрак, вулиця Курортна, Лісництво (умовно), вулиця Одринська , Радгосп «Люботинський», Центральна садиба радгоспу «Люботинський».
Квартал № 74
Вулиця 8 Березня (№ 1-, 26-),вулиця Гастело, вулиця Західна (№ 41-, 36-), вулиця Кооперативна (№ 1-11, 2-8), вулиця Проточна, вулиця Озерянська , вулиця Робоча, вулиця Слюсарна (25-, 28-)
 
Додаток 3
Затверджено
Рішенням XXVIIIсесії
Люботинської міської ради VII скликання
                   від 28 лютого 2017 року №63
 
Повний перелік документів, які можуть надавати органи самоорганізації населення в місті Люботин
Назва документа
Мета отримання документу
1.
Акт, що підтверджує факт відсутності участі одного з батьків у вхованні дитини
Акт надається для підтвердження права батьків на додаткову відпустку
2.
Акт про наявність дітей (або їх відсутність) у самотньо проживаючих   пенсіонерів.
Акт надається для призначення надбавки до пенсії на догляд.
3.
Акт про те, що з батьками мешкають діти (дитина).
 
Акт надається для призначення державних соціальних допомог за місцем фактичного проживання особи
4.
 Акт, що засвідчує перебування на  утриманні непрацездатних членів сім`ї  (дітей до 18 років).
Акт надається при призначенні до пенсій надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації та підвищень
5.
Акт, що підтверджує проживання на день смерті в будинку померлого та поховання його за рахунок заявника
  Акт надається для отримання недоодержаної пенсії у зв’язку     зі смертю пенсіонера його родичами.
6.
Акт, що засвідчує поховання за рахунок заявника особи, яка на день смерті не працювала.
Акт надається для отримання допомоги на поховання непрацюючої особи за рахунок органів місцевого самоврядування.
7.
 Акт про те, що чоловік (дружина,) а в разі їх відсутності – один з  батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника не працює і  зайнятий доглядом за дитиною віком до 8 років.
Акт надається тільки непрацюючим громадянам, які  зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8  років, для призначення пенсії по втраті годувальника.
8.
Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання.             
   Акт надається для одержання матеріальної допомоги та              оформлення субсидії.
9.
Характеристики з місця проживання.
За запитами відповідних органів, на прохання громадян
10.
Акт, що засвідчує фактичне проживання (не проживання) особи за  зазначеною адресою.
За запитами відповідних органів, на прохання громадян
11.
 Акт, що засвідчує наявність або відсутність дітей віком до 18 років в домоволодінні.
Акт надається при оформленні документів про відчуження житла
 
12.
 Акт, що засвідчує спільне проживання та ведення спільного господарства.   
 
 Акт надається для одержання недоотриманої пенсії померлого пенсіонера родичами або особами за умов постійного проживання разом і ведення  спільного господарства, які не перебувають у безпосередньо родинних зв’язках
Переглядів: 4372
Всього переглядів вкладених ресурсів: 4372
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>